• ـ فـقه الرضا (ع ) : خاندان محمد را وسیله امرار معاش خود نسازید که وسیله ارتزاق قراردادنشان کفر است .
  • امام علی علیه السلام:کسى که دین را دکان خود قرار دهد بهره او از دینش همان است که مى خورد.